QRC үйлчилгээ

Аливаа үсгэн болон тоон мэдээллийг камер, сканнер зэрэг цахим төхөөрөмж ашиглан унших процессыг хялбарчлах үүднээс тухайн мэдээллийг хураангуйлан баар-код, QR-кодоор илэрхийлдэг бөгөөд МОСТ нь төлбөр нэхэмжлэгч болон төлбөр төлөгч хоёрын уулзах цэг дээрх төлбөрийн мэдээллийг уншуулахын тулд QR-код руу шилжүүлэх, төлбөрийн гүйлгээ боловсруулах дараагийн дамжлага дээр уншсан мэдээллийг эргүүлэн задлах үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг.

Боломжууд:

  • QRC нэхэмжлэх үүсгэх
  • QRC дансны мэдээлэл үүсгэх
  • QRC устгах
  • QRC өөртөө холбох
  • QRC төлбөр төлөх
  • QRC шилжүүлэг хийх

QRC үүсгэх, задлах үйлчилгээ үнэ төлбөргүй. Санхүүгийн байгууллага QRC үүсгэх, задлах үйлчилгээг аваад гүйлгээгээ өөрсдөө хийж болно. Эсвэл гүйлгээгээ МОСТ-р хийлгэж бас болно.

Функцийн дараалал:

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1622 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1622

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020